Welcome To FRECO Soft
บริการฝึกอบรม งานที่ปรึกษา และตรวจประเมิน

Services

ให้บริการงานฝึกอบรม ที่ปรึกษาและตรวจประเมินภายในด้าน ISO9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 29110,
มาตรฐานด้าน IT อื่นๆ, แนวปฏิบัติพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA), PCI/DSS
ให้บริการคำปรึกษา Digital transformation, การปรับองค์กรด้วยระบบ digital และ solution ทางธุรกิจที่เหมาะสม
ให้บริการงานฝึกอบรมและที่ปรึกษาด้าน GHG Standard, Carbon Credit, Carbon Neutral
ให้บริการจัดทำระบบทางธุรกิจ เฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ (Customized Software)

About

ให้บริการงานฝึกอบรม ที่ปรึกษาและตรวจประเมินภายในด้าน ISO9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 29110,
มาตรฐานด้าน IT อื่นๆ, แนวปฏิบัติพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA), PCI/DSS
ให้บริการคำปรึกษา Digital transformation, การปรับองค์กรด้วยระบบ digital และ solution ทางธุรกิจที่เหมาะสม
ให้บริการงานฝึกอบรมและที่ปรึกษาด้าน GHG Standard, Carbon Credit, Carbon Neutral
ให้บริการจัดทำระบบทางธุรกิจ เฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ (Customized Software)

Contact Us

CU2-9 ชั้น 2 1032/136-138 ซอย พหลโยธิน 18/1 แขวงจอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900